ኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ.

 ዕጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ጥቆማ ለመቀበል

 የወጣ ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መምሪያ ቁጥር SIB/48/2019 አንቀጽ 6.1.4 መሠረት በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ የተሰየመው የኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ. የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ ሥራውን የጀመረ በመሆኑ፣ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ህጋዊ መስፈርቶች የሚያሟሉ የእጩ ዳይሬክተሮች ጥቆማን ከኩባንያው ባለአክሲዮኖች ከሰኔ 10 ቀን 2012 እስከ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ይቀበላል፡፡

  ለቦርድ አባልነት በዕጩነት ለመጠቆም የሚያበቁ መስፈርቶች፡-

   1. ኩባንያው ባለአክሲዮን የሆነ/የሆነች፣ ቢመረጥ/ብትመረጥ ለመሥራት ፈቃደኛ የሆነ/ች እና እድሜው/ዋ 30 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ፤

   2. የትምህርት ደረጃ፣

  ሀ. ቢያንስ 75% የሚሆኑት የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ተመጣጣኝ የትምህርት ደረጃ ከታወቀ የትምህርት ተቋም ያላቸው፤

  ለ. የቀሩት 25% ቢያንስ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ደረጃ ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው፡፡

  ሐ. የሙያ መስክ፡  በህግ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በመድህን፣ በፋይናንስ፣ በኢንቨስትመንት ማናጅመንት፣ በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በአካውንቲንግ፣ በኦዲቲንግና በፋይናንስ ሙያዎች ቢሆን ይመረጣል፤

   3. የሥራ ልምድ፡- ቢቻል በቢዝነስ ማኔጅመንት፣ በኢንሹራንስ እና ከላይ በተገለጹት ሙያዎች በቂ የስራ ልምድ ያለው/ያላት፤

   4.  የአስመራጭ ኮሚቴ አባል ያልሆነ/ች፤

   5. የኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ወይም የሌላ መድን ሰጪ ኩባንያ ሠራተኛ ያልሆነ/ች፣

   6. በሌላ የፋይናንስ ተቋም የቦርድ አባል ያልሆነ/ች፣

  7. የህግ ሰውነት ያለው ድርጅት በእጩነት ሊጠቆም ይችላል፤ ሆኖም በጥቆማው ወቅት  ድርጅቱን የሚወክልና እዚህ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ/የሚታሟላ የተፈጥሮ ሰው ማሳወቅ አለበት፤

  8. በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ የእምነት ማጉደል ወይም የማጭበርበር ተግባር ያልፈፀመ/ች፣ ለፋይናንሻል ተቋማትና ለተቆጣጣሪ አካል ሐሰተኛ መረጃ ያልሰጠ/ች፤ የሥነ-ምግባር ደንቦችን ባለማክበር የሥነ-ሥርዓት እርምጃ ያልተወሰደበት/ባት፤ በሙስና ወንጀል ተከሶ/ሳ ያልተፈረደበት/ባት

   9. ከመምረጥና መመረጥ መብት ያልተገደበ/ች፤

  10. የፋይናንሻል ጤናማነትን (Financial Soundness) መስፈርት የሚያሟላ፤ ማለትም በኪሳራ ላይ ያልሆነ/ች፣ የታክስና የባንክ ግዴታዎቹን የተወጣ/ች፡፡

  11. ከሚጠቆሙ  እጩዎች 1/3ኛዎቹ የሚጠቆሙት ከኩባንያው ጠቅላላ የተፈረመ ካፒታል 2 ከመቶ በታች ባላቸው (ተጽዕኖ ፈጣሪ ባልሆኑ) ባለአክሲዮኖች ብቻ ሲሆን ቀሪ 2/3ኛዎቹ በሁሉም ባለ አክስዮኖች ይጠቆማሉ፡፡

  12. በኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ከስድስት ተከታታይ ዓመታት በታች የሰራ/የሰራች፣ ወይም በቦርድ አባልነት በማገልግል የአገልግሎት ዘመኑን/ኗን ካጠናቀቀ/ች በኋላ ስድስት ተከታታይ ዓመታት የሞላው/የሞላት፤

  13. ከላይ የተጠቀሱት መመዘኛዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ለዳይሬክተሮች ቦርድ ዕጩ አባልነት የሚጠቆም ማንኛውም ባለአክሲዮን በብሔራዊ ባንክ እና በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ እምነት የሚጣልበት/ባት፣ የኩባንያውን ዓላማዎች ለማሳካት በጎ ራዕይ ያለው/ያላት፣ ለመሥራት ፈቃደኛ እና ቁርጠኛ የሆነ/የሆነች፣ በጋራ አሰራር ሂደት ውስጥ ታማኝ፣ ሐቀኛ፣ የተሟላ ሰብዕና ያለው/ያላት መሆን አለበት/ባት፡፡

ከላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ የኩባንያው ባለአክሲዮን የሆናችሁ ከላይ የተዘረዘሩ መስፈርቶችን የሚያሟሉ የዳይሬክተሮች ቦርድ እጩዎችን ለመጠቆም የተዘጋጀውን ቅጽ ከኩባንያው ዋና መ/ቤት 2ኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 407/2/8 ወይም በአቅራቢያዎ ካሉ የኢንሹራንስ ኩባንያው ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በመውሰድ ወይም ከኩባንያው ድህረ-ገፅ (www.oromiainsurancecompany.com.et) በማውረድ ለዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ በሚከተሉት መንገዶች ጥቆማ እንድታቀርቡ ተጋብዛችኋል፡፡

 1.   ቦሌ አፍሪካ ጎዳና ኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ዋና መ/ቤት፤ 2ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማና አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ ቁጥር 407/2/8  ወይም በአቅራቢያዎ ባሉ የኢንሹራንስ ኩባንያው ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በአካል በማስረከብ፤ ወይም

 2.   በፖስታ ሳጥን ቁጥር 10090 አዲስ አበባ፣ በአደራ ደብዳቤ በመላክ፤ወይም

 3.   በአስመራጭ ኮሚቴው ኢሜይል አድራሻ፡ oicelectioncommittee2020@gmail.com ላይ በመላክ ጥቆማውን መስጠት ይቻላል፡፡

 ማሳሰቢያ፤

 1.  ከላይ በተዘረዘሩት ሶስቱም አማራጮች የሚላክ የጥቆማ ቅፅ፣ በትክክል ተሞልቶ በጠቋሚው ባለአክሰዮን መፈረም ይኖርበታል፤ ጠቋሚው ባለአክስዮን ድርጅት ከሆነ፣ በሁሉም የጥቆማው ቅጽ ገፆች ላይ የድርጅቱ ማህተም መመታት አለበት፡፡

 2.  ጠቋሚ ባለአክስዮኖች የሞሉትን የጥቆማ ቅፆች፣ በኩባንያው ዋና መ/ቤትና በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በአካል የሚያስረክቡ ከሆነ፣ እራሳቸው በአካል በመገኘት እና ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ በማሳየት ወይም በህጋዊ ወኪላቸው አማካይነት ማስረከብ አለባቸው፡፡

 3.   ከላይ በተ.ቁ 1 እና 2 በተገለፁት ሁኔታዎች ያልተላኩ የጥቆማ ቅፆች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡

       ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር፡ 0115572133 መደወል ይችላሉ፡፡

               የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማና አስመራጭ ኮሚቴ

 

                                     Click Board Nomination Form to download the format